Kişisel Verilerin Korunması

GÜLLÜOĞLU GIDA SAN. TİC. A.Ş. olarak kişisel verilerinizin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na (“Kanun”) uygun olarak işlenerek, muhafaza edilmesine büyük önem veriyoruz. Müşterilerimizi kişisel verileri toplama, işleme, aktarma amacımız ve yöntemlerimiz ve buna bağlı olarak sizlerin Kanun'dan kaynaklanan haklarınızla ilgili bilgilendirmek isteriz.

 1. Kişisel verilerin toplanmasına ilişkin yöntemler

GÜLLÜOĞLU GIDA SAN. TİC. A.Ş. olarak, veri sorumlusu sıfatıyla, mevzuattan kaynaklanan yasal yükümlülüklerimiz çerçevesinde; markalarımızın hizmetlerinden faydalanabilmeniz, onayınız halinde kampanyalarımız hakkında sizleri bilgilendirmek, öneri ve şikayetlerinizi kayıt altına alabilmek, sizlere daha iyi hizmet standartları oluşturabilmek, GÜLLÜOĞLU GIDA SAN. TİC. A.Ş. ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması gibi amaçlarla kişisel verilerinizi sözlü, internet sitesi, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik yöntemlerle toplamaktayız.

2. Kişisel verilerin işlenmesi ve işleme amaçları

GÜLLÜOĞLU GIDA SAN. TİC. A.Ş. olarak, veri sorumlusu sıfatı ile çağrı merkezlerimiz, yazılı iletişim kanallarımız, sosyal medya sayfalarımız, mobil iletişim kanalları, mağaza içi iletişim kanalları ve/veya bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü kanallar aracılığı ile; onayınız dahilinde elde ettiğimiz kişisel ve/veya özel nitelikli kişisel verileriniz tamamen veya kısmen elde edilebilir, kaydedilebilir, saklanabilir, depolanabilir, değiştirilebilir, güncellenebilir, periyodik olarak kontrol edilebilir, yeniden düzenlenebilir, sınıflandırılabilir, işlendikleri amaç için gerekli olan ya da ilgili kanunda öngörülen süre kadar muhafaza edilebilir, kanuni ya da hizmete bağlı fiili gereklilikler halinde GÜLLÜOĞLU GIDA SAN. TİC. A.Ş.'nın birlikte çalıştığı özel-tüzel kişilerle ya da kanunen yükümlü olduğu kamu kurum ve kuruluşlarıyla ve/veya Türkiye'de veya yurt dışında mukim olan ilgili 3. kişi gerçek kişi/tüzel kişilerle paylaşılabilir/devredilebilir, kanuni ya da hizmete bağlı fiili gereklilikler halinde yurtdışına aktarılabilir.

GÜLLÜOĞLU GIDA SAN. TİC. A.Ş. müşterilerinin markalarımızın hizmetlerinden faydalanabilmesi, onayınız halinde kampanyalarımız hakkında sizleri bilgilendirmek, öneri ve şikayetlerinizi kayıt altına alabilmek, sizlere daha iyi hizmet standartları oluşturabilmek, GÜLLÜOĞLU GIDA SAN. TİC. A.Ş. ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması gibi amaçlarla ve her halükarda 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuata uygun olarak kişisel verilerinizi işleyebileceğimizi bilginize sunarız.

 1. Kişisel Verilerin Aktarılması

GÜLLÜOĞLU GIDA SAN. TİC. A.Ş., söz konusu kişisel verilerinizi sadece; açık rızanıza istinaden veya Kanun'da belirtilen güvenlik ve gizlilik esasları çerçevesinde yeterli önlemler alınmak kaydıyla yurt içinde ve gerekli güvenlik önlemlerinin alınması kaydıyla yurt dışında, Şirket faaliyetlerinin yürütülmesi, veri sahipleri ile müşterilerimiz arasındaki iş ilişkisinin sağlanması ve/veya bu amaçla görüşmeler yapılması, hizmetler, fırsat ve olanaklar sunulması ve hizmet kalitesinin artırılması amacıyla; grup şirketlerimiz, iş ortaklarımız, faaliyetlerimizin gereği anlaşmalı olduğumuz ve hizmet sunduğumuz müşteriler, tedarikçiler, denetim şirketleri veya yasal bir zorunluluk gereği bu verileri talep etmeye yetkili olan kamu kurum veya kuruluşları, bunlarla sınırlı olmamak üzere ilgili diğer otoriteler ile paylaşabilecektir.

 1. Kişisel Veri Sahibinin KVK Kanunu'nun (“Kanun”) 11. maddesinde Sayılan Hakları

GÜLLÜOĞLU GIDA SAN. TİC. A.Ş. ilgili kişilerin aşağıdaki taleplerine karşılık verecektir:

a) GÜLLÜOĞLU GIDA SAN. TİC. A.Ş.'nın kendilerine ilişkin kişisel verileri işleyip işlemediğini ve hangi kişisel verileri işlediğini öğrenme,

b) İşleme faaliyetinin amaçlarına ilişkin bilgi alma,

c) GÜLLÜOĞLU GIDA SAN. TİC. A.Ş.'nın yurt içinde veya yurt dışında kişisel verileri aktardığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

e) Kanun'a uygun olarak kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f) Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi talebi halinde; yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve

h) Kişisel verilerinin birer kopyasını alma.

Görüş ve sorularınızla ilgili bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Ünvanı : GÜLLÜOĞLU GIDA SAN. TİC. A.Ş.

Telefonu: 0 850 308 45 45

Mersis No: 0420003622700013

Vergi Dairesi: BOĞAZİÇİ KURUMLAR

Vergi Numarası: 4200036827

Adresi: Kemankeş Karamustafa Paşa Mah. Kemankeş Cad. No:67 34425

Mail: [email protected]

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA VERİ SORUMLUSUNA BAŞVURU FORMU

 1. Genel Açıklamalar

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“KVKK”) ilgili kişi olarak tanımlanan kişisel veri sahiplerine (Başvuru Sahibi) KVKK’nın 11. maddesinde kişisel verilerin işlenmesine ilişkin birtakım taleplerde bulunma hakkı tanınmıştır.

KVKK’nın 13. maddesinin 1. fıkrası uyarınca; veri sorumlusu olan şirketimize bu haklara ilişkin olarak başvuruların yazılı (ıslak imzalı) olarak veya Kişisel Verilerin Korunması Kurul (“Kurul”) tarafından belirlenen diğer yöntemlerle (Başvuru sahibine ait kayıtlı elektronik posta “KEP” adresi ile, güvenli elektronik imza ile, mobil imza ile, ilgili kişi tarafından veri sorumlusuna daha önce bildirilen ve veri sorumlusunun sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle veya başvuru amacına yönelik geliştirilmiş bir yazılım ya da uygulama vasıtasıyla) tarafımıza iletilmesi gerekmektedir.

Bu minvalde yazılı olarak şirketimize yapılacak başvurularda işbu formun çıktısı alınarak;

 • Başvuru Sahibi’nin şahsen, yazılı ve ıslak imzalı başvurusu ile

veya

 • Noter vasıtasıyla,

tarafımıza başvuru yapılabilecektir.

 • Başvuru Sahibi yine bu formu veya bu formda kendisinden istenen zorunlu bilgileri içeren, kendisinin hazırladığı, bir formu dijital ortamda
 1. Kendisine ait kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi üzerinden
 2. Güvenli elektronik imza ile imzalayarak
 3. Mobil imza ile imzalayarak
 4. Kendisi tarafından tarafımıza daha önce bildirilen ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresi üzerinden
 5. GÜLLÜOĞLU GIDA SAN. VE TİC. A.Ş şirketinin internet sitesinde bulunan başvuru uygulaması aracılığıyla

tarafımıza ileterek başvuru yapabilecektir. Bu formun dijital bir örneği www.karakoygulluoglu.com web adresinde bulunmaktadır.

Aşağıdaki tabloda yazılı başvuruların ne şekilde tarafımıza ulaştırılacağına ilişkin yazılı başvuru kanalları özelinde bilgiler yer almaktadır.

Başvuru Yöntemi

İstenen Evrak

Başvuru Adresi

Başvuru Açıklaması

Şahsen Yazılı Başvuru
(Kendisi)

Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

Kemankeş Karamustafa Paşa, Mumhane Cd. No:63, 34425 Beyoğlu/İstanbul, Türkiye

Zarfın üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Başvuru” yazılacaktır.

Şahsen Başvuru

(Yetkili)

Nüfus Cüzdanı Fotokopisi, Noter kanalıyla düzenlenmiş özel vekaletname veya başvuru sahibinin velisi olduğunu gösterir resmî belge

Kemankeş Karamustafa Paşa, Mumhane Cd. No:63, 34425 Beyoğlu/İstanbul, Türkiye

Zarfın üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Başvuru” yazılacaktır.

Noter Kanalıyla Tebligat

 

Hürriyet Mah. Atatürk Cad. Şehit Ali Yılmaz Sok. No.1 Güneşli, Bağcılar / İSTANBUL

Zarfın üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Başvuru” yazılacaktır.

Başvuru sahibine ait Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) adresinden gönderilecek e-posta ile

(Veri sorumlusu şirketin KEP uzantılı mail adresine)

 

[email protected]  

E-postanın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Başvuru” yazılacaktır.

Güvenli Elektronik İmza ile imzalanmış bir dijital dokümanı e-posta ile göndererek

 

[email protected]

E-postanın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Başvuru” yazılacaktır.

Mobil imza ile imzalanmış bir dijital dokümanı e-posta ile göndererek

 

[email protected]

E-postanın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Başvuru” yazılacaktır.

Başvuru sahibi kişi tarafından GÜLLÜOĞLU GIDA SAN. VE TİC. A.Ş şirketine daha önce bildirilen ve GÜLLÜOĞLU GIDA SAN. VE TİC. A.Ş şirketinin sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle

 

 [email protected]

E-postanın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Başvuru” yazılacaktır.

GÜLLÜOĞLU GIDA SAN. VE TİC. A.Ş şirketinin internet sitesinde bulunan başvuru formu aracılığıyla

 

www.karakoygulluoglu.com  

 

Ayrıca Kurul’un belirleyeceği diğer yöntemler duyurulduktan sonra bu yöntemler üzerinden de başvuruların ne şekilde alınacağı şirketimizce duyurulacaktır.

Tarafımıza iletilmiş olan başvurularınız KVKK’nın 13. maddesinin 2. fıkrası gereğince, talebin niteliğine göre talebinizin bizlere ulaştığı tarihten itibaren 30 gün içinde cevaplandırılacaktır. Cevaplarımız ilgili KVKK’nın 13. maddesi hükmü gereğince yazılı veya elektronik ortamdan tarafınıza ulaştırılacaktır.

GÜLLÜOĞLU GIDA SAN. VE TİC. A.Ş ŞİRKETİ

 

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA VERİ SORUMLUSUNA BAŞVURU FORMU

Başvuruda Bulunan İlgili Kişi:

*Ad Soyad

 

*T.C Kimlik No

(Yabancılar için uyruk ve pasaport numarası/kimlik numarası)

 

*Tebligata Esas Olacak Adres

 

Doğum Tarihi

 

Telefon Numarası

 

E-posta

 

*Talep Konusu

 

YILDIZ ( * ) İLE İŞARETLENMİŞ ALANLARIN DOLDURULMASI “VERİ SORUMLUSUNA BAŞVURU USUL VE ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞ” GEREĞİ ZORUNLUDUR.

Şirketimizle İlişkisi

 Müşteri/Tedarikçi                    Çalışan/Eski Çalışan/Çalışan Adayı         Üçüncü kişi

Cevap Bildirim Şekli

Adresime gönderilmesini istiyorum.

E-posta adresime gönderilmesini istiyorum.

Elden teslim almak istiyorum.

(Vekaleten teslim alınması durumundan noter tarafından düzenlenmiş özel vekaletname gerekir.)

İşbu başvuru formu, şirketimizle ile olan ilişkinizi tespit ederek, varsa, şirketimiz tarafından işlenen kişisel verilerinizi eksiksiz olarak belirleyerek, ilgili başvurunuza doğru ve kanuni süresinde cevap verilebilmesi için tanzim edilmiştir. Hukuka aykırı ve haksız bir şekilde veri paylaşımından kaynaklanabilecek hukuki risklerin bertaraf edilmesi ve özellikle kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması amacıyla, kimlik ve yetki tespiti için şirketimiz ek evrak ve malumat (Nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi sureti vb.) talep etme hakkını saklı tutar. Form kapsamında iletmekte olduğunuz taleplerinize ilişkin bilgilerin doğru ve güncel olmaması ya da yetkisiz bir başvuru yapılması halinde şirketimiz, söz konusu yanlış bilgi ya da yetkisiz başvuru kaynaklı taleplerden dolayı mesuliyet kabul etmemektedir. Talebiniz gereği yapılacak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi hâlinde, VERİ SORUMLUSUNA BAŞVURU USUL VE ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞ’de ifade edildiği üzere ücret alınabilir. On sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 Türk Lirası işlem ücreti alınabilir. Başvurunuza cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi gerekirse bu kayıt ortamının maliyetine denk olan ücret tarafınızdan istenebilir.
cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR